THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Trước khi xác định giá trị tài sản vô hình, chúng ta cần phải xác định rằng tài sản này đã được đăng ký giá trị và được bảo hộ bởi đơn vị nào hay chưa? Tài sản này sau khi đăng ký giá trị sẽ được bảo hộ như thế nào, trong thời gian bao lâu và phí bảo hộ bao nhiêu, vì nếu việc xác định giá trị được hoàn tất, mà tài sản không được bảo vệ thì tài sản đó không còn ý nghĩa.

Masterpiece RE VAMC Xu ly no Vietcombank AVA Assosiation NH Quân đội SHB BIDV NH vietinbank Petro Vietnam Banner 3
Hội nghị thường niên AVA