Cách tiếp cận qua thị trường

Các giao dịch tương đương

Phương pháp này được sử dụng giá trị giao dịch của các tài sản tương đương để thiết lập giá trị cho tài sản mục tiêu. Khó khăn của phương pháp này trong ngành công nghiệp khai khoáng là không có tài sản nào thực sự tương đương, do mỗi tài sản là độc nhất theo các yếu tố như địa lý, khoáng sản, giá cả, mức độ khám phá và cơ sở hạ tầng. Thêm vào đó, các giao dịch mỏ khoáng sản ít hơn khá nhiều so với các giao dịch BĐS nói chung. Khi các giao dịch này có xảy ra thì chúng liên quan đến rất ít tiền, để lại cho thẩm định viên công việc chuyển đổi những phần cổ phiếu, tiền bản quyền hay hợp đồng quyền chọn thành giá trị bằng tiền hiện tại tương đương.

Mặc dù có những tiêu chuẩn trên, giá trị giao dịch của các tài sản tương đương có thể nằm trong một khoảng giá trị cho một tài sản nhất định. Các giao dịch với mỏ đang nghiên cứu thăm dò cũng có thể chỉ ra mức độ năng động của thị trường tại một thời điểm. Ví dụ, những năm gần đây có khá ít những giao dịch này tại Canada vì tình trạng yếu kém của ngành công nghiệp khai khoáng.

Như đã bàn ở trên, giá trị một mỏ đang thăm dò phụ thuộc vào tiềm năng tồn tại hoặc có thể khám phá một trữ lượng khoáng sản có giá trị kinh tế. Tiềm năng của mỏ phụ thuộc một phần nào đó vào diện tích của nó, nhưng phụ thuộc lớ hơn và tính chất địa lý, sự khoáng hóa, kết quả khám phá mỏ, các mỏ lân cận và những yếu tố khác. Tương tự với bất động sản thì bị trí là tối quan trọng. Mỏ đang nghiên cứ thăm dò ở các khu vực khai khoáng đã được thiết lập thường có giá trị nhờ những cơ sở hạ tầng có sẵn và tiềm năng khám phá ra trữ lượng khoáng sản cao.

ĐIểm mạnh chính của phương pháp này là nền tảng cho giá trị được định giá bằng những phương pháp khác, và cung cấp một thước đo giá trị tương đối của một tài sản. ĐIểm yếu lớn nhất đó là không có hai tài sản nào là hoàn toàn tương tự nhau, mỗi mỏ khoáng sản là độc nhất như đã nhắc đến ở trên. Những đánh giá chủ quan là cần thiết để nhận ra những tài sản tương đồng.
 

Phương pháp dử dụng hợp đồng quyền chọn

Phương pháp hợp đồng quyền chọn có thể được áp dụng khi một tài sản được dùng cho quyền chọn. Trong một hợp đồng bình thường, một kế hoạch đã cam kết và chi trả tiền theo quyền chọn  được áp dụng trong khoảng thời gian một vài năm. Giá trị xấp xỉ của tài sản được phản ánh khi thanh toán và cam kết về công việc được thực thi, thêm vào đó là khả năng quyết định chủ quan của bên mua quyền chọn có thực hiện phần còn lại của giá trị thanh toán và thực thi các nghĩa vụ của chương trình khám phá mỏ.

Phương pháp này tốt nhất được áp dụng cho những mỏ đang được nghiên cứu và thăm dò và ở giai đoạn đầu của hợp đồng quyền chọn; thường không được áp dụng cho những tài sản mà quyền chọn đã được thực hiện bằng cách thanh toán tiền và thực thi nghĩa vụ công việc. Vào thời điểm này, giá trị của tìa sản thường cao hơn giá trị thanh toán.

Một điểm mạnh của phương pháp là có sự liên đới tới thực tế vào thời gian đầu của thời hạn quyền chọn. Điểm yếu cảu nó là việc định giá chỉ có ý nghĩa vào giai đoạn đầu của thời hạn quyền chọn đó. Khi thời gian trôi đi, nhiều kết quả thăm dò được thu thập, giá trị tài sản sẽ mở rộng lên hoặc xuống so với giá trị trong hợp đồng quyền chọn. Kết quả này sẽ không được tính là chi phí để tiếp tục và quyền chọn sẽ được bỏ qua, hay kết quả sẽ đủ cho chi phí thêm và các điều khoản thanh toán sẽ được coi như giá đã mặc cả so với giá trị tài sản. 

Phương pháp hợp đồng quyền chọn có thể được sử dụng để xác định giá trị của các giao dịch tương đương do hầu hết các giao dịch tài sản này là để dùng làm tài sản quyền chọn hoặc làm vốn góp liên doanh.