ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ HẬU M&A

  Những điểm đáng lưu ý trong quản trị công ty sau khi HSBC đầu tư vào Tập đoàn Bảo Việt.

   Thương vụ HSBC mua 10% cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt khi Bảo Việt thực hiện IPO được tạp chí Financial Times đánh giá là thương vụ thành công nhất của năm 2007. Vào cuối năm 2009 và đầ năm 2010, HSBC hoàn thành việc đầu tư khoản 100 triệu USD để mua tiếp thông qua phát hành riêng lẻ thêm 8% vốn chủ sở hữu. Thương vụ này cũng là một trong hoạt động M&A lớn nhất trong năm tại Việt Nam.

  HSBC đã đầu tư và tham gia hoạt động của Bảo Việt với tư cách là một cổ đông chiến lược chiếm tỷ lệ sở hữu khá lớn là 18% vốn chủ sử hữu. Cùng với việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp, hai bên có thỏa thuận hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ. Theo đó, HSBC và Bảo Việt sẽ thực hiện chuyển giao công nghệ nhằm thực hiện chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp thời kỳ hậu M&A. Nội dung quá trình bao gồm:

ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ CÔNG TY (CORPORATE GOVERNANCE)

  Để đánh giá chất lượng quản trị công ty của Bảo Việt sau khi thực hiện cổ phần hóa và bán cổ phần cho cổ động chiến lược HSBC và các cổ đông khác, có thể sử dụng Chỉ số Gov-Score do Lawrence D.Brown và Marcus L.Caylor phát triển năm 2005 cho giai đoạn 2007-2010.

  Năm 2006, Bảo Việt hoạt động dưới mô hình doanh nghiệp nhà nước, điểm quản trị trong giai đoạn này rất thấp. Sau khi thay đổi về sở hữu và hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, cùng với sự tham gia của các cổ đông lớn là các cổ động chiến lược, trong đó có HSBC, qua biểu đồ bên dưới, có thể thấy, hệ số quản trị của Tập đoàn Bảo Việt đã tăng dần qua các năm.

  Việc đổi mới quản trị công ty tại Bảo Việt tập trung nâng cao vai trò của HĐQT,  đại diện của các cổ đông trong thực hiện có hiệu quả chức năng của mình trong giám sát, chiến lược, quản trị đầu tư, tài chính, rủi ro, quản lý thông qua thành lập các ủy ban chức năng hỗ trợ hoạt động cho Hội đồng quản trị bao gồm: Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chiến lược và đầu tư, Ủy ban thù lao và Bổ nhiệm, Ủy ban ALCO được thực hiện xuyên suốt trong toàn Tập đoàn và các công ty con.

  Song song với việc thành lập các ủy ban để hỗ trợ cho HĐQT thực hiện các chức năng của mình, bộ máy điều hành cũng được thay đổi để nâng cao tính chủ động, tăng cường tính chuyên môn hóa trong thực hiện các chức năng của Tập đoàn khi quản lý vốn tại các công ty con. Các điểm số quản trị tăng mạnh trong các năm 2009 và năm 2010 do việc áp dụng và đưa vào thực hiện các cơ chế quản trị tiên tiến theo thông lệ quốc tế, minh bạch thông tin và các tiêu chuẩn quản trị của thị trường chứng khoán quy định bởi pháp luật. Một ví dụ là Bảo Việt là một trong số rất ít các doanh nghiệp trên thị trường công bố báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS, nhằm thực hiện mục tiêu minh bạch hóa thông tin.

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

   Vấn đề quan trọng sau M&A đó là quản trị nhân sự. Các công ty có hoạt động sáp nhập thường phải cử cán bộ thực hiện các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Nhân sự của HSBC, ngoài việc tham gia quản trị ở HĐQT, các Hội đồng thành viên của Tập đoàn và các công ty con còn tham gia trực tiếp vào bộ máy quản lý điều hành của Bảo Việt ở các vị trí quan trọng cần sự hỗ trợ và trực tiếp chuyển giao công nghệ như công nghệ thông tin, quản lý rủi ro, truyền thông, marketing, phát triển sản phẩm, actuaries… Việc tham gia của các chuyên gia đã thúc đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ và phát triển trình độ đội ngũ của Bảo Việt. Điều quan trọng then chốt là việc quản lý nguồn nhân lực quản trị, điều hành ngoài việc áp dụng các tiêu chuẩn hiện đại về phát triển nguồn nhân lực, còn phải giải quyết tốt và hài hòa về lợi ích của cả hai bên, minh bạch về thông tin và tạo nên sự đồng thuận về mục tiêu và chiến lược phát triển, phù hợp với văn hóa của hai doanh nghiệp.

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THƯƠNG HIỆU VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

  Việc nâng cao trình độ công nghệ và quản lý theo các trình độ tiêu chuẩn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề trọng tâm của quá trình chuyển giao công nghệ. HSBC và Bảo Việt tập trung phát triển một nền tảng mới về công nghệ thông tin nhằm thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh từ phân tán sang tập trung vào phát triển các hình thức dịch vụ tài chính kết hợp trong các lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư, chứng khoán ngân hàng.

  Quá trình đầu tư được bắt đầu với ngân sách 25 triệu USD từ năm 2009 và đang thu được những kết quả khả quan. Mô hình kinh doanh, như trong lĩnh vực nhân thọ đã và đang thực hiện chuyển đổi quan trọng trong mô hình kinh doanh dựa trên các nền tảng mới về công nghệ và quản lý. HSBC cũng phối hợp với Bảo Việt trong phát triển thương hiệu thông qua đổi mới nhận diện thương hiệu thông qua đổi mới nhận diện thương hiệu một cách thống nhất trong toàn tập đoàn. Các vấn đề về một văn hóa kinh doanh hiện đại cũng đang từng bước được xây dựng theo các giá trị cốt lõi của thương hiệu.

KẾT QUẢ KINH TẾ CỦA HẬU M&A

  Kết quả của hậu M&A được đánh giá dựa vào các mục tiêu chiến lược mà hai bên đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện. Giai đoạn 2011 – 2012 là giai đoạn phát triển với mục tiêu chiến lược “Một Bảo Việt, Một nền tảng mới”. Theo đó, hai bên sẽ tập trung vào việc phát triển một nền tảng mới trên cơ sở công nghệ và quản trị hiện đại. Trên cơ sở một nền tảng mới, Bảo Việt phát triển trên một thương hiệu thống nhất và mô hình kinh doanh hiệu quả, có khả năng kết hợp cung cấp các dịch vụ tài chính trọn gói. Các mục tiêu trên đang được triển khai từng bước vững chắc. Giá cổ phiếu trong thời gian gần đây, với sự tăng trưởng vững chắc của cổ phiếu Bảo Việt (BVH), đã phần nào thể hiện lòng tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng vững chắc và dài hạn của Bảo Việt.