VNVC xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm

Xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm.