Định giá chi phí hoàn nguyên dự án (Decommissioning Cost)

Hiện nay theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, các chủ đầu tư khi thực hiện dự án đều phải có chi phí hoàn nguyên dự án để trả lại mặt bằng cho Nhà nước hoặc đơn vị cho thuê đất, mặt nước sau khi hết hạn thời hạn dự án mà không được tiếp tục thực hiện dự án. Ngoài ra theo yêu cầu từ các quy định về chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như Chuẩn mực Báo cáo Tài chính thế giới (IFRS), việc xác định chi phí hoàn nguyên dự án là một trong những yêu cầu bắt buộc về mặt số liệu. Vậy xác định chi phí hoàn nguyên dự án để làm gì, tại sao cần công ty thẩm định giá trong việc xác định chi phí hoàn nguyên dự án (Decommissioning cost) này?

Về mặt cơ bản xác định chi phí hoàn nguyên dự án (Decommissioning cost) để trích lập dự phòng và phân bổ chi phí trong kì kế toán. Cụ thể thì đối với chế độ kế toán Việt Nam sẽ quy định trong Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Đối với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thì quy định tại khoản IAS16, IAS37, IFRIC1 và IAS02.

Về phạm vi công việc, hiện nay các dự án đều thuê các đơn vị thẩm định giá để xác định chi phí này nhằm mục đích phân bổ chi phí và cung cấp số liệu cho các đơn vị kiểm toán. Với năng lực của mình, VNVC đã cung cấp dịch vụ này cho nhiều khách hàng nước ngoài và các dự án lớn trong nước từ nhiều năm gần đây. Báo cáo thẩm định giá của VNVC không chỉ được phát hành bằng Tiếng Việt mà còn bằng Tiếng Anh với chữ kí của Thẩm định viên được WAVO (Hiệp hội Thẩm định giá Thế giới) cấp chứng chỉ đã đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều đơn vị đa quốc gia tại Việt Nam.

Với việc hợp tác với PwC, một trong big4 Kiểm toán lớn nhất trên thế giới, VNVC đáp ứng các tiêu chuẩn không chỉ trong nước mà quốc tế đối với các đơn vị đa quốc gia tại Việt Nam.