Định giá vốn đầu tư dây chuyền tuyển quặng

Khi tiến hành định giá vốn đầu tư dây chuyền tuyển quằng, cầu yêu cầu từ khách hàng đầy đủ các văn bản sau.

  • Dự án đầu tư
  • Biên bản, bản khê chi tiết, danh mục tài sản
  • Hồ sơ, hóa đơn, báo cáo mua sắm tài sản
  • Giấy ủy quyền nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng thẩm định giá
  • Tài liệu kĩ thuật, catalog thể hiện tính năng kĩ thuật, công suất, thiết kế...
  • Hiện trạng của tài sản như thiếu, mất bộ phận; chế độ bảo quản tài sản đề nghị thẩm định giá
  • Chứng thư giám định chất lượng hoặc biên bản giám định (có chất lượng còn lại trên 30%) của cơ quan có thẩm quyền
  • Hiện trạng của tài sản như thiếu, mất bộ phận; chế độ bảo quản tài sản đề nghị thẩm định giá.
  • Các tài liệu khác có liên quan