Khái quát về định giá mỏ khoáng sản

Những mỏ khoáng sản được dùng để mua, bán, quyền chọn và góp vốn liên doanh trên cơ sở giá trị tương đối của sự tồn tại và khám phá ra chúng. Giá trị nội tại của một tài sản được khám phá do đó dựa trên những tiềm năng có thể khai thác được. Một thước đo của giá trị tiềm tàng đó là số nguồn lực có thể bỏ ra để khám vá một mỏ khoáng sản khả thi.

Phương pháp chi phí dựa trên tiền đề rằng một mỏ khoáng sản có giá trị bằng những khoán chi tiêu trong quá khứ dành cho nó công với giá trị tương lại được đảm bảo để kiểm chứng tiềm năng còn lại của nó. Kết quả của công tác khai phá trong quá khứ được phân tích để giữ lại chỉ những chi phí có hiệu quá và liên quan đến việc xác định giá trị còn lại. Chi phí tương lai được đảm bảo bao gồm ngân sách khai khoáng hợp lý để kiểm tra giá trị tiềm tàng.

Khoáng sản được định giá vì rất nhiều lý do, trong đó có các hoạt động M&A, phục vụ cổ phần hóa doanh nghiệp, cơ sở củng cố cho các thỏa thuận về tài sản, kiện tụng, khai khoáng và bảo hiểm.

Giá trị định giá được đề cập trong bài này sẽ là giá trị thị trường của khoán sản – giá trị bằng tiền được trả cho khoáng sản trong thị trường mở bởi người mua sẵn sàng mua và người bán sẵn sàng bán tại một thời điểm nhất định.

 

CÁC LOẠI MỎ KHOÁNG SẢN

Có ba loại chính, yêu cầu những cách tiếp cận khác nhau để định giá. Đó là mỏ đang nghiên cứu thăm dò, mỏ đã hoàn tất thăm dò, mỏ đã đưa vào khai thác
 

Mỏ đã đưa vào khai thác

Là những mỏ mà trữ lượng khoáng sản có giá trị kinh tế đã được chứng minh có tồn tại. Những mỏ này đang trong tình trạng có đầy đủ thông tin chi tiết để định giá bằng phương pháp chiết khấo dòng tiền, với một độ tin cậy nhất định. Nhìn chung, các thông tin đó bao gồm trữ lượng khoáng sản được đảm bảo hợp lý, kế hoạch khai thác mỏ và tốc độ sản xuất ổn định, kết quả thử nghiệm luyện kim, ước tính vốn và chi phí hoạt động, ước tính chi phí môi trường và khai khoáng, và dự đoán giá hàng hóa.

Giá trị của mỏ đã đưa vào khai thác là giá trị hiện tại của dòng tiền dự đoán trong tương lai, chiết khấu với một tỉ lệ hợp lý phản ánh rủi ro của quá trình khai thác. Mỏ khoáng sản đã đưa vào khai thác bao gồm mỏ đang khai thác cũng như các mỏ mà có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế nếu đưa vào hoạt động, đã được lên kế hoạch và đan trong giai đoạn thi công.

 

Mỏ đang nghiên cứu thăm dò

Là những mỏ khoáng sản mà khả năng mang lại hiệu quả kinh tế chưa được chứng minh. Giá trị thực tế của mỏ nằm trong tiềm năng tồn tại và khai thác của một trữ lượng khả thi về kinh tế. Chỉ một lượng nhỏ các mỏ loại này có thể được đưa vào khai thác, tuy nhiên cho tới khi tiềm năng khai thác của mỏ được chứng minh, chúng vẫn có giá trị. Mỏ đang nghiên cứu thăm dò có thể được chia nhỏ hơn thành loại có và không có trữ lượng khoáng sản có thể lượng hóa được.

 

Mỏ đã hoàn tất thăm dò

Chia mỏ khoáng sản thành hai loại đã đưa vào khai thác và đang nghiên cứu thăm dò khá trực tiếp, tuy nhiên sẽ có một số mỏ rơi vào giữa hai loại này. Đó là những mỏ chứa khoáng sản mà có thể khai thác dưới những điều kiện nhất định, với đầy đủ thông tin tin cậy để chứng minh giá trị kinh tế hợp lý nếu có điều kiện cải thiện hơn tại thời điểm định giá. Các cải thiện này có thể bao gồm giá cả, tiến bộ công nghệ kĩ thuật. Loại này có gồm cả các mỏ bị đóng cửa tạm thời do giá khoáng sản thấp.