Phí chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ văn bản luật đất đai 2013, trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trung tâm thương mại sang đất xây căn hộ dịch vụ thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất theo điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013.

Tiền sử dụng

đất phải nộp

=

Diện tích đất

chuyển mục

đích sử dụng

x

 

tiền sử dụng

đất tính theo

giá đất ở

-

tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở

(mục đích sử dụng đất hiện tại)).

"Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;"

Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp mức chênh lệch tiền sử dụng đất hoặc chênh lệch tiền thuê đất trả tiền thuê một lần của loại đất sau so với loại đất trước khi chuyển mục đích được quy định tại Điều 109 Luật Đất đai 2013.

"Điều 109. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất
1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:
a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất;
b) Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất."

Cụ thể việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP; Còn việc nộp tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 17 Nghị định 46/2014/NĐ-CP. 
Nguồn: Internet