Quy trình thẩm định giá tài nguyên khoáng sản

Quy trình thẩm định giá nguồn tài nguyên

1.      Xác định tổng quát về nguồn tài nguyên cần thẩm định giá và loại giá trị làm cơ sởthẩm định giá.

-          Xác định khách hàng, yêu cầu của khách hàng, những người sử dụng kết quả thẩm định giá

-          Đặc điểm cơ bản về pháp lý, kinh tế kỹ thuật của nguồn tài nguyên cần thẩm định giá

-          Mục địch thẩm định giá, Thời điểm thẩm định giá

-          Những giả thiết và những điều kiện hạn chế

-          Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên theo hợp đồng thẩm định giá

-          Xác định nguồn dữ liệu cần thiết phục vụ cho công việc thẩm định giá

-          Xác định cơ sở giá trị của thẩm định giá

2.      Lâp kết hoạch thẩm định giá

-          Xác định tài liệu thu thập về thị trường, và các nguồn tài liệu phải đảm bảođáng tin cậy và được kiểm chứng

-          Xác định các yếu tố cung cầu thích hợp với chức năng, các đặc tính và các quyền gắn liền với nguồn tài nguyên và đặc điểm thị trường

-          Xây dựng tiến độ nghiên cức, trình tự thu thập và phân tích dữ liệu thông tin

-          Lập đề cương kế hoạch thực hiện công việc thẩm định giá

3.      Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin

a.       Khảo sát thị trường :

-          Cần phải chụp ảnh nguồn tài nguyên một cách tổng quát và chi tiết làm cơ sở lưu hồ sơ thẩm định giá

b.      Thu thập thông tin :

Cần phải thu thập các thông tin sau :

-          Về tính pháp lý của nguồn tài nguyên

-          Liên quan đến sản lượng khai thác, đơn giá bán một đơn vị tài nguyên, doanh thu, chi phí, lãi suất, thu nhập, v.v…

-          Về yếu tố cung cầu trong nước, ngoài nước, các lực lượng tham gia thị trường, động thái người mua, người bán tiền năng.

Phải nêu rõ nguồn thông tin trong báo cáo thẩm định giá và thông tin phải được kiểm chứng để đảm bảo độ chính xác.

4.      Phân tích thông tin

-          Phân tích thông tin từ khảo sát thực tế hiện trường nguồn tài nguyên

-          Phân tích về việc sử dụng tốt nhất và tối ưu của nguồn tài nguyên

-          Phân tích những đặc trưng của thị trường nguồn tài nguyên thẩm định

-          Phân tích về khách hàng

-          Phân tích ý nghĩa về mặt kinh tế của nguồn tài nguyên thời điểm hiện tại và tương lai

-          Phân tích vấn đề môi trường và tính bền vững trong khai thác nguồn tài nguyên

5.      Xác định giá trị nguồn tài nguyên cần thẩm định giá

Nêu các phương pháp thẩm định giá được áp dụng và phân tích mức độ phù hợp của một hoặc nhiều phương pháp trong thẩm định giá với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của nguồn tài nguyên và mục đích thẩm định giá.

6.      Lập báo cáo thẩm định giá

-          Báo cáo thẩm định giá :

 

-          Chứng thư thẩm định giá