Quyết định số 690 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ngày 11 tháng 5 năm 2014 Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ quyết định các chủ trương định hướng quản lý, điều hành giá; biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong từng thời kỳ.

THÔNG TIN CHI TIẾT QUÝ VỊ VUI LÒNG TẢI VỀ TẠI ĐÂY: http://qlg.mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1611620.PDF