• THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

  Ngày đăng: 2023-03-31 22:31:18

  CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ MMTBrnThể nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sảnrnPháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

 • PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB

  Ngày đăng: 2023-04-01 00:55:27

  Chương V - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

 • TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB

  Ngày đăng: 2023-04-01 03:19:49

  Chương IV - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

 • KHẤU HAO VÀ LỖI THỜI

  Ngày đăng: 2023-03-31 22:02:08

  Chương III - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

 • TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

  Ngày đăng: 2023-04-01 05:21:58

  Chương II - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

 • TỔNG QUAN VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ

  Ngày đăng: 2022-05-09 15:11:40

  Chương I - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

 • Khái niệm, mục đích, vai trò của định giá máy, thiết bị.

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:03:08

  Định giá máy, thiết bị chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động của các công ty định giá. Định giá máy, thiết bị là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về giá trị các quyền sở hữu máy, thiết bị cho mục đích định giá cụ thể vào thời điểm định giá.

 • Tổng quan về máy, thiết bị

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:07:07

  Trong thực tế, tùy theo cách lắp đặt, liên kết và sử dụng mà một bộ phận nào đấy, lúc này là “máy”, lúc khác, nơi khác lại là “thiết bị"

 • Phương pháp thu nhập trong định giá MMTB

  Ngày đăng: 2023-03-31 23:25:20

  Phương pháp thu nhập (hay còn gọi là phương pháp đầu tư) là quá trình chuyển đổi dòng thu nhập ròng t­ương lai thành giá trị vốn hiện tại (tại thời điểm thẩm định giá) của tài sản thông qua tỉ lệ vốn hóa.

 • Phương pháp chi phí trong định giá MMTB

  Ngày đăng: 2023-03-30 14:21:18

  Là ph­ương pháp dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương với tài sản cần thẩm định giá.

 • Phương pháp so sanh trực tiếp trong định giá MMTB

  Ngày đăng: 2023-04-01 00:49:25

  Đây là phương pháp thẩm định giá dựa trên các thông tin thu thập của các tài sản so sánh đã được giao dịch trên thị trường có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu kinh tế có tính hữu ích tương đương với tài sản thẩm định giá làm cơ sở so sánh, phân tích và điều chỉnh mức giá mua, bán để ước tính giá trị thị trường của tài sản thẩm định giá.

 • Quy trình thẩm định giá MMTB

  Ngày đăng: 2023-03-31 14:53:42

  Quy trình thẩm định giá là một khoa học thực hiện có tổ chức và logic được sắp xếp phù hợp với các quy tắc cơ bản đã được xác định rõ, nó giúp cho nhà thẩm định giá có thể đưa ra một kết luận ước tính giá trị có cơ sở và có thể tin tưởng được.

1 2