• Định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A

  Ngày đăng: 2023-03-31 22:09:37

  TS. Franz Degenhardt, Trưởng phòng cao cấp, Nghiệp vụ Tư vấn – Công ty TNHH KPMG Việt Nam thảo luận về vấn đề định giá doanh nghiệp với quan điểm của một chuyên gia trong ngành và đưa vấn đề này vào bối cảnh thị trường Việt Nam, chỉ rõ tầm quan trọng của việc định giá doanh nghiệp trong quy trình xác định giá giao dịch và cung cấp kiến thức tổng quát về các phương pháp định giá phổ biến.

 • Thẩm định giá doanh nghiệp nhằm mục đích đầu tư mạo hiểm

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:36:11

  Hiện nay xu thế mới của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư là đầu tư mạo hiểm vào các cá nhân hoặc các nhóm có ý tưởng tốt, có mục tiêu và giải pháp công nghệ cụ thể. Bài học từ việc đầu tư mạo hiểm từ Softbank (Nhật Bản) và Yahoo khi đầu tư vào các doanh nghiệp như Alibaba ngay từ thời kỳ đầu đã cho nhiều nhà đầu tư thấy rằng đây là một cuộc chơi nguy hiểm nhưng cũng mang lại lợi ích kinh tế rất lớn nếu thành công.

 • Khó định giá chính xác doanh nghiệp khi cổ phần

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:01:47

  Theo quy định, để xác định giá trị khi cổ phần hóa, doanh nghiệp có thể áp dụng hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và xác định giá trị theo tài sản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, hai cách này đang gặp phải rất nhiều hạn chế

 • Các tài liệu cần cung cấp khi thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-03-31 22:33:31

 • Các yếu tố tác động tới GTDN

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:20:47

  GTDN được đo lường bằng thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho các nhà đầu tư. Nhưng doanh nghiệp có thể tạo ra thu nhập hay không và độ lớn của thu nhập cơ mức độ này lại tùy thuốc vào tất cả các yếu tố như: vốn liếng, tài sản, kỹ thuật, vị trí… và khả năng thích ứng của nó với các yếu tố môi trường bên ngoài.

 • Giá trị doanh nghiệp và nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:24:24

  Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhăm mục đích thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi

 • Phương pháp Chiết khấu dòng tiền trong định giá Doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2017-11-06 22:59:20

  Có 2 trường hợp ước tính giá trị doanh nghiệp bằng cách chiết khấu dòng tiền:rnƯớc tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp;Ước tính giá trị toàn bộ doanh nghiệp (bao gồm vốn chủ sở hữu và các thành phần sở hữu như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi...).rn 

 • Phương pháp Chiết khấu dòng cổ tức trong định giá Doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-04-01 06:23:58

 • Phương pháp vốn hóa thu nhập trong định giá Doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-03-31 22:09:26

  Phương pháp vốn hóa thu nhập ước tính giá trị của doanh nghiệp, lợi ích thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc chứng khoán bằng cách chuyển đổi các lợi ích dự đoán trong tương lai thành giá trị vốn.

 • Phương pháp tài sản trong định giá Doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-04-01 09:17:39

  Phương pháp tài sản là phương pháp ước tính giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị thị trường của tổng tài sản của doanh nghiệp.

 • Vai trò và mục đích của thẩm định giá trị doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-03-31 14:23:47

  Thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của doanh nghiệp.

 • Quy trình thực hiện thẩm định giá trị doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:57:03

  Nhìn chung quy trình thẩm định giá doanh nghiệp tương tự như quy trình thẩm định giá các tài sản khác, nhưng nội dung cụ thể của các bước cần được điều chỉnh phù hợp với việc thẩm định giá doanh nghiệp.