VNVC thực hiện xác định giá quyền mua CP phát hành thêm

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) là một trong những đơn vị chuyên nghiệp trong việc xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm cho các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn của Nhà nước trong đó có Tổng Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ). Việc xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm được thực hiện cho cả các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán và những doanh nghiệp chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đối với những doanh nghiệp có cổ phiếu đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, việc xác định giá giao dịch cổ phiếu tại ngày chốt giao dịch không hưởng quyền tương đối dễ dàng. Giá giao dịch cổ phiếu này có thể tham khảo trên các trang chính thức của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX). Giá cổ phiếu chốt giao dịch không hưởng quyền, tỷ lệ cổ phần phát hành thêm, giá phát hành thêm là các yếu tố chính để xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Trong một số trường hợp khi doanh nghiệp muốn biết trước giá dự kiến của quyền mua cổ phần phát hành thêm khi chưa có giá chốt tại ngày giao dịch không hưởng quyền VNVC đều có những tư vấn thích hợp cho khách hàng.

Đối với trường hợp cổ phiếu của doanh nghiệp chưa được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, các thông tin về giao dịch cổ phiếu không rõ ràng hoặc không có căn cứ rõ thì VNVC bắt buộc phải xác định giá cổ phiếu qua giá trị doanh nghiệp và số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong trường hợp này việc định giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ là sự kết hợp của việc định giá doanh nghiệp tại thời điểm phát hành hoặc thời điểm chốt báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát hành với việc xác định tỷ lệ pha loãng cổ phiếu, tỷ lệ phát hành cổ phiếu.

Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ với VNVC theo số điện thoại bàn hoặc hotline: 0903.411.066.

VNVCnews - 2018