Bộ Tài chính thông qua danh sách hành nghề thẩm định giá năm 2020 cho VNVC

Vừa qua ngày 10/01/2020, Bộ Tài chính Việt Nam đã thông qua danh sách hành nghề năm 2020 cho các Thẩm định viên đang hành nghề tại VNVC.

Hiện nay Bộ Tài chính Việt Nam đang quản lý các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên hành nghề tại các doanh nghiệp thẩm định giá. Trong đó VNVC đã được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy phép hành nghề thẩm định giá số 064/TĐG năm 2015, còn việc đăng kí hành nghề cho các thẩm định viên được tiến hành hàng năm.

VNVC là đơn vị đứng đầu tiên trong thông báo số 47/TB-BTC về đăng kí hành nghề thẩm định giá năm 2020 của Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày 10/01/2020.


Thong bao 47 BTC