Các cơ sở giá trị của thẩm định giá

1.     Cơ sở giá trị thị trường

     Giá trị thị trường là giá trị thực ước tính của một tài sản phải trao đổi vào ngày thẩm định giá giữa người mua tự nguyện và người bán tự nguyện trong một giao dịch bình thường sau khi đã tiếp thị đúng cách. Ở nơi ấy các bên đã hành động thận trọng, am tường và không bị ép buộc.

  a) “Giá trị thực ước tính” có nghĩa là giá, thường được biểu lộ dưới dạng tiền, phải trả cho một tài sản trong một thị trường giao dịch bình thường. Giá trị thị trường được tính khi giá hợp lý nhất hoặc giá ước tính có thể đạt được trong thị trường vào ngày thẩm định giá phù hợp với việc xác định “giá trị thị trường”. Việc ước tính cụ thể bao gồm giá ước tính tăng giả tạo hoặc giảm giá do các giới hạn đặc biệt hoặc môi trường điển hình như tài chính, điều kiện bán và các hợp đồng thuê lại tài sản đã bán, các khoản tiền bảo chứng đặc biệt hoặc các chuyển nhượng được công nhận bởi bất kỳ người nào kết hợp với việc bán, hoặc bất kỳ yếu tố giá trị đặc biệt nào.

  b) “Một tài sản có thể trao đổi” có nghĩa là thực tế mà giá trị của một tài sản là giá trị thực ước tính khác với giá bán trù định hoặc giá bán thực tế. Nó là  mức giá mà thị trường cho rằng việc giao dịch sẽ được hoàn tất vào ngày thẩm định giá, thoả mãn tất cả yếu tố khác của việc xác định “giá trị thị trường”.

  c) “Vào ngày thẩm định giá” biểu thị giá trị thị trường ước tính là thời điểm cụ thể vào một ngày đã cho. Vì các thị trường và các điều kiện thị trường có thể thay đổi, giá trị ước tính có thể không chính xác hoặc không thích hợp vào thời điểm khác. Giá trị thực thẩm định giá sẽ phản ánh trạng thái và hoàn cảnh thị trường thực tế vào ngày thẩm định giá, không vào một ngày trước đó hoặc một ngày tương lai.

  d) “Người mua tự nguyện có nghĩa là một người có động cơ mua nhưng không bị cưỡng ép mua. Người mua này hoặc quá khao khát hoặc đã quyết định mua với bất kỳ giá nào. Người mua này cũng là người mua phù hợp với thực tế thị trường hiện tại, và với các dự tính của thị trường hiện tại, khác với thị trường không có thật hoặc thị trường giả thiết mà không thể chứng minh là có tồn tại hoặc được trù định bởi thị trường. Người mua giả định sẽ không trả giá cao hơn giá thị trường đưa ra. Chủ sở hữu tài sản hiện tại kể cả những người tạo thành “thị trường”. Thẩm định viên không cần phải thực hiện giả định không chân thật về điều kiện thị trường hoặc giả định mức giá trị thị trường cao hơn mức có thể đạt được.

  đ) “Người bán tự nguyện” có nghĩa là một người hoặc quá khao khát hoặc người bán bắt buộc bán với bất cứ giá nào, hoặc một người sẵn sàng không nhượng bộ đối với giá được xem là không hợp lý trong thị trường hiện tại. Người bán được thúc đẩy bán tài sản với điều kiện được chấp nhận của thị trường để đạt được giá tốt nhất trong thị trường mở, và sau khi tiếp thị đúng mức, bất kể giá nào có thể đạt. Trường hợp căn cứ theo sự thực của chủ sở hữu tài sản thực sự không nằm trong phần xem xét này vì “người bán tự nguyện” là chủ sở hữu giả định.

  e) “Trong một giao dịch bình thường” có nghĩa là một trong các bên không có một mối quan hệ riêng hoặc đặc biệt nào (ví dụ: giữa công ty mẹ và công ty con, hoặc chủ nhà và người thuê) những người này có thể đưa ra mức giá không phù hợp với giá thị trường. Giao dịch giá trị thị trường được cho là giao dịch giữa các bên không có quan hệ gì với nhau, mỗi bên đều hành động độc lập.

  g) Sau khi tiếp thị đúng mức” có nghĩa là tài sản sẽ được tiếp thị theo lối thích hợp nhất để tác động cho việc bán nó với giá hợp lý nhất phù hợp với xác định giá trị thị trường. Khoảng thời gian tiếp thị có thể thay đổi cùng với điều kiện thị trường, nhưng phải đầy đủ để cho phép tài sản đem lại sự chú ý của số lượng người mua tiềm năng thích hợp. Khoảng thời gian tiếp thị xảy ra trước ngày thẩm định giá.

  h “Ở nơi ấy các bên đã hành động thận trong và có hiểu biết”cho là cả người mua và người bán được thông tin đầy đủ về bản chất và các đặc tính của tài sản, việc sử dụng tài sản đó thực tế và tiềm năng và tình trạng của thị trường vào ngày thẩm định giá. Mỗi bên được coi như là hành động vì lợi ích riêng với sự hiểu biết và thận trọng khi mưu cầu giá tốt nhất cho vị trí riêng của mình trong giao dịch. Sự thận trọng được đánh giá bằng cách dựa vào tình trạng của thị trường vào ngày thẩm định giá, không có lợi ích muộn vào một ngày nào sau đó.

  i) “Và không bị ép buộc” chứng minh rằng mỗi bên được thúc đẩy thực hiện giao dịch, nhưng không bị ép buộc quá mức để thực hiện giao dịch.

2.     Cơ sở giá trị phi thị trường

Bên cạnh giá trị thị trường giá trị của máy móc thiết bị còn có thể được rút ra từ lợi ích kinh tế thay thế của những chức năng gắn với nó hoặc phản ánh những biểu hiện thị trường không hiện hình hay không bình thường, đó là cơ sở được biểu hiện phi thị trường bao gồm các dạng chủ yếu sau:

2.2.1. Giá trị trong sử dụng:

Là giá trị một máy móc thiết bị khi nó đang được đơn vị cũ thể sử dụng trong một mục đích nhất định. Do đó nó không liên quan đến thị trường, là cơ sở giá trị khi máy móc thiết bị được thẩm định với tư cách là bộ phận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, loại giá trị này được thể hiện ở một loại máy móc thiết bị nhất định góp vào doanh nghiệp với tư cách là một bộ phận của tổng tài sản của doanh nghiệp không tính đến giá trị sử dụng tối ưu và tốt nhất của nó cũng như  số tiền mà nó mang lại khi được mang ra bán, xét về góc độ kế toán, giá trị đang sử dụng là giá trị của dòng tiền mặt ước tính có thể mang lại trong tương lai kể từ khi sử dụng cho đến khi thanh lý, tức là khi tài sản kết thúc chu kỳ sống hữu ích của nó đối với doanh nghiệp.

Giá trị đang sử dụng của máy móc thiết bị có xu hướng cao hơn giá thị trường của chúng khi doanh nghiệp đang kinh doanh phát đạt, thu được lợi nhuận cao hơn so với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự, ngược lại khi doanh nghiệp làm ăn kém hiểu qủa thì giá trị sử dụng của máy móc thiết bị có xu hướng nhỏ hơn giá trị thị trường.

2.2.2. Giá trị thanh lý hoặc giá bán bắt buộc:

Là lượng tiền thu được một cách hợp lý do việc bán máy móc thiết bị trong một khoảng thời gian quá ngắn không thể đáp ứng được yêu cầu về thời hạn tìm hiểu thị trường như trong định nghĩa giá trị thị trường.

2.2.3. Giá trị tận dụng:

Là giá trị máy móc thiết bị khi bị loại bỏ làm phế liệu, không sử dụng tiếp và không có sự sửa chữađặc biệt nào, có thể xem đó như một tổng hoặc giá trị thuần của các chi phí loại bỏ, giá trị tận dụng cũng có thể gọi là giá trị phế liệu.

2.2.4. Giá trị phục hồi:

Là chi phí cần thiết để thay thế, sửa chữa hoặc tạo dựng lại máy móc thiết bị để bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn tương đương về cơ bản nhưng không tốt hơn máy móc thiết bị khi còn mới.

2.2.5. Giá trị bồi thường thiệt hại:

Là chi phí cần thiết để thay thế, sửa chữa hoặc tạo dựng lại máy móc thiết bị để đảm bảo điều kiện về cơ bản là tương đương nhưng không tốt hơn những điều kiện của nó vào thời gian có thiệt hại xảy ra được tính trong điều kiện và thời gian sử dụng còn lại.

2.2.6. Giá trị đầu tư:

Là giá trị của một máy móc thiết bị hoặc một dây chuyền sản xuất đối  với một hoặc một số nhà đầu tư nào đó cho một dự án đầu tư nhất định, khái niệm này liên quan đến những máy móc thiết bị chuyên biệt đối với những nhà đầu tư riêng biệt. Giá trị đầu tư của một máy móc thiết bị có thể cao hơn hoặc nhỏ hơn giá trị thị trường của máy móc thiết bị đó, không nên lầm lẫn giữa giá trị đầu tư và giá trị thị trường, tuy nhiên giá trị thị trường có thể phản ảnh một số đánh giá cá nhân của chủ đầu tư về giá trị đầu tư.

2.2.7. Giá trị đặc biệt:

Là khái niệm có liên quan đến các yếu tố, đặc biệt có thể làm tăng giá trị tài sản lên trên giá trị thị trường. Giá trị đặc biệt có thể nảy sinh gắn kết một tài sản khác về kỹ thuật, sự thu hút, sự quan tâm đặc biệt của một ít khách hàng, không thu hút sự quan tâm của nhiều người.

2.2.8. Giá trị có thể bảo hiểm (chi phí thay thế bảo hiểm):

Là chi phí thay thế khấu hao mới xác định theo chính sách bảo hiểm.

2.2.9. Giá trị thực hiện đấu thầu:

Là số lượng giá trị một người dự kiến sẽ giành được tại một cuộc đấu thầu công khai tiến hành đúng luật lệ.