Các tài liệu cần cung cấp khi thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp

Các văn bản hồ sơ pháp lý:

1.      Quyết định thành lập doanh nghiệp

2.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế (MST)

3.      Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê

Các hồ sơ pháp lý để tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp:

4.      Báo cáo tài chính kiểm toán các năm

5.      Bảng kiểm kê tài sản cố định:

-  Trong đó phân loại rõ những tài sản thuê mượn, nhận góp vốn liên doanh liên kết; tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý (kèm theo biên bản hay quyết định về việc chờ thanh lý) và tài sản đang dùng.

-  Danh sách chi tiết tài sản cố định đang dùng (và biên bản kiểm kê tài sản cố định);

-  Hồ sơ có liên quan đến Nhà cửa, vật kiến trúc:

§  Bản vẽ hoàn công công trình

§  Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành (nếu có)

-  Danh mục máy móc thiết bị

-  Danh mục Phương tiện vận tải:

§  Đăng ký xe

§  Giấy chứng nhận đăng kiểm

§  Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

§  Hợp đồng mua bán (nếu có), Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có)

-  Danh mục tài sản cố định khác

-  Chi tiết chi phí xây dựng cơ bản dở dang

-  Chi tiết các khoản đầu tư dài hạn

-  Tài sản lưu động (Các bảng chi tiết các tài khoản):

·     Tiền mặt: bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

·     Tiền gửi ngân hàng: Bảng kê tiền gửi Ngân hàng + bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng

·     Các khoản đầu tư ngắn hạn

·     Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn

·     Chi phí trả trước dài hạn

·     Các khoản công nợ phải thu

·     Các khoản công nợ phải trả

·     Chi tiết về công nợ phải thu khó đòi (hồ sơ chi tiết liên quan)

·    Bản photo các biên bản đối chiếu công nợ (Phải thu, phải trả) vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

·     Hàng tồn kho (vật tư, hàng hóa tồn kho)

·     Công cụ dụng cụ

·      Công cụ dụng cụ đã phân bổ hết vào chi phí nhưng còn đang sử dụng

·     Các khoản vay ngắn và dài hạn (bảng đối chiếu số dư tiền vay tại ngân hàng)

·     Các khoản nợ dài hạn đến hạn trả (bảng đối chiếu)

·     Chi tiết tạm ứng và các biên bản đối chiếu xác nhận tạm ứng

6.      Hồ sơ có liên quan đến các đất đai mà doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng:

§  Giấy chứng nhận QSDĐ, Quyết định giao đất, thuê đất

§  Hợp đồng thuê đất

§  Tờ khai nộp thuế QSDĐ

§  Trích lục bản đồ hiện trạng, vị trí lô đất…

§  Bản vẽ sơ đồ mặt bằng công ty

7.      Báo cáo quyết toán thuế (nếu có)

8.      Các tài liệu pháp lý khác liên quan đến cổ phần hoá doanh nghiệp.

 

Trong quá trình thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thêm tài liệu nếu thấy cần thiết.

 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!