Các tài liệu, văn bản pháp lý yêu cầu khi định giá mỏ khoáng sản

1.      Các tài liệu pháp lý có liên quan đến dự án

·         Các tài liệu liên quan đến xin phép khai thác và thuê đất

·         Báo cáo thuyết minh dự án xin cấp phép

·         Giấy phép thăm dò

·         Giấy phép khai thác

2.      Các tài liệu liên quan đến kỹ thuật của dự án

·         Các tài liệu liên quan đến khảo sát kĩ thuật

·         Sơ đồ/ bản đồ khu mỏ

·         Biên bản hoặc tài liệu chứng minh đánh giá trữ lượng

·         Tài liệu chứng minh chất lượng của quặng

·         Tổng hợp kết quả khai thác cho đến thời điểm định giá

3.      Các tài liệu liên quan đến tài sản liên quan đến mỏ

·         Danh mục tài sản chi tiết

·         Các tài liệu liên quan đến tài sản (hồ sơ, hóa đơn mua, báo cáo thiết bị)

·         Tình hình thế chấp liên quan đến tài sản (nếu có)

·         Tài liệu liên quan đến định giá mỏ trong quá khứ

4.      Các tài liệu liên quan đến tài chính – kế toán

Tài liệu vè chi phí của chủ đầu tư khi triển khai dự án

·         Chi phí khảo sát

·         Chi phí thiết kế

·         Chi phí thăm dò

·         Chi phí đánh giá tác động môi trường

·     Kế hoạch thu nhập chi phí của dự án (nếu có và chi tiết hơn dự án xin cấp phép)

·         Báo cáo tài chính của công ty hoặc của mỏ trong 03 năm gần nhất

 

5.      Các tài liệu khác có liên quan