Doanh nghiệp thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp phép năm 2019

Ngành thẩm định giá là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Theo Luật giá năm 2012, chỉ các tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật mới được hoạt động thẩm định giá, các cá nhân không được thực hiện hoạt động thẩm định giá độc lập.

Cũng theo Điều 38 Luật giá năm 2012 về điều kiện thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá, các tổ chức phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính Việt Nam cấp mới được hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động thẩm định giá (số giấy phép: 064/TĐG) ngay sau khi Bộ Tài chính thực thi Luật giá về việc cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Các chứng thư thẩm định giá do Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) phát hành có giá trị về mặt pháp lý do đã được pháp luật công nhận.

Qua thực tiễn tiếp xúc với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động ngoại thương, Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) chúng tôi có nhận được câu hỏi: "Vậy chứng thư do các doanh nghiệp thẩm định giá nước ngoài phát hành có được sử dụng tại Việt Nam hay không?". Theo ý kiến của VNVC thì giá trị tài sản trên các chứng thư này chỉ được dùng làm dữ liệu tham khảo hoặc làm căn cứ khi các hoạt động kinh tế hoặc hoạt động pháp lý phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam và trong vùng lãnh thổ chấp nhận tổ chức thẩm định giá đó; đối với các hoạt động kinh tế hoặc hoạt động pháp lý phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam thì các chứng thư thẩm định giá nước ngoài không có giá trị về mặt pháp lý và không được dùng làm căn cứ cho các hoạt động này.

Vì vậy, khi thực hiện các hoạt động thẩm định giá đối với tài sản trên lãnh thổ Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nên lựa chọn các đơn vị được Bộ Tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thẩm định giá để đảm bảo tính pháp lý cho các hồ sơ tài sản của mình.