Hồ Chí Minh: ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất theo giá thị trường

Theo đó, tất cả các trường hợp bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất là tài sản thuộc sở hữu nhà nước (đã có quyết định hoặc văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND thành phố cho phép mua, bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng - trừ trường hợp bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng tái định cư), đều phải thực hiện quy trình thẩm định giá.

Giá trị quyền sử dụng đất được xác định trên cơ sở diện tích đất và đơn giá quyền sử dụng đất. Đơn giá quyền sử dụng đất do đơn vị tư vấn thẩm định xác định và Hội đồng Thẩm định giá thành phố thẩm định lại theo các phương pháp do Chính phủ quy định và các tiêu chuẩn thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành.

Giá trị công trình xây dựng còn lại của nhà, xưởng, công trình, vật kiến trúc trên đất được xác định căn cứ vào đơn giá xây dựng mới, diện tích sàn xây dựng theo bản vẽ hiện trạng và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, xưởng, công trình, vật kiến trúc trên đất.

Quyết định này cũng nêu rõ các quy định liên quan đến hồ sơ thẩm định giá, hướng dẫn nộp tiền và tổ chức bán đấu giá nhà đất, quy định các chi phí liên quan được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử đụng đất và các nguyên tắc xác định nghĩa vụ tài chính nộp bổ sung hoặc hoàn trả khi điều chỉnh.

UBND thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng thời hạn quy định./.