Nguồn lực

Nguồn lực

VNVC đã bỏ ra nhiều công sức, thời gian và tài chính để xây dựng cho riêng mình một hệ thống cơ sở dữ liệu về giá và các thông tin thương mại, kỹ thuật có liên quan của nhiều loại tài sản, hàng hóa khác nhau. Hệ thống cơ sở dữ liệu này luôn được VNVC cập nhật, phân loại và hoàn thiện. Với hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng này, VNVC hoàn toàn tự tin về chất lượng dịch vụ thẩm định giá và các dịch vụ về giá khác của mình.