Quy trình thẩm định giá MMTB

Quy trình thẩm định giá là một khoa học thực hiện có tổ chức và logic được sắp xếp phù hợp với các quy tắc cơ bản đã được xác định rõ, nó giúp cho nhà thẩm định giá có thể đưa ra một kết luận ước tính giá trị có cơ sở và có thể tin tưởng được.

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị:

1.     Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hay phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá

- Xác định mục đích thẩm định giá của khách hàng

- Xem xét đánh giá sơ bộ tài sản thẩm định giá về pháp lý, vị trí, đặc điểm, tính năng, thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị và các vấn đề có liên quan đến tài sản

- Đưa ra các dự kiến về phương pháp, nguồn thu thập thông tin để lập phương án thẩm định giá

2.     Lập kế hoạch thẩm định giá:

- Nhân lực thực hiện, phân công người phụ trách, nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm, tổ chức phối hợp giữa các nhóm...

- Thời gian biểu;

- Các phương tiện, công cụ dụng cụ cần phải có để thực hiện việc khảo sát hiện trường...

- Phối hợp với khách hàng, người hướng dẫn khảo sát hiện trạng;

- Các vấn đề khác liên quan...

3.     Khảo sát hiện tr­ường, thu thập thông tin;

- Khảo sát hiện trường để có được đầy đủ các thông tin về máy móc thiết bị, như: năm chế tạo, xuất xứ, các thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chế tạo ra máy móc thiết bị, nguồn cung cấp máy móc thiết bị, tình trạng kỹ thuật hiện tại,

- Thu thập thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng khai thác của máy móc thiết bị cần thẩm định.

- Nghiên cứu thị trường trong nước, thị trường khu vực để tìm kiếm thông tin phù hợp với phương pháp ứng dụng để thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của khách hàng

- Tình hình các tài sản tương đồng trên thị trường.

- Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước.

4.     Phân tích thông tin;

- Phân tích đánh giá các thông tin đã thu thập được.

- Đối chiếu kết quả khảo sát hiện trường với tài liệu khách hàng cung cấp.

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của máy móc thiết bị, tình hình thị trường,… 

5.     Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá;

- Chọn phương pháp thẩm định giá phù hợp với mục đích và tài sản thẩm định giá.

- Thực hiện các nội dung của phương pháp thẩm định giá được chọn.

6.     Lập báo cáo và chứng thư­ kết quả thẩm định giá.

- Căn cứ vào kết quả thu được từ các bước trên

- Căn cứ theo mẫu quy định