VNVC nằm trong tốp 1 những doanh nghiệp thẩm định giá hàng đầu Việt Nam

Tháng 2/2019 vừa qua, tại trụ sở Bộ Tài chính Việt Nam, Cục quản lý giá Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố văn bản thông báo số 1085/TB-BTC ngày 28/12/2018 về việc công bố kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá lần đầu của các doanh nghiệp thẩm định giá. Theo đó VNVC (Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam) là một trong những đơn vị được Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá nằm trong tốp đầu tiên về đáp ứng chất lượng sản phẩm và tính pháp lý về định giá tài sản.

Việc đánh giá chất lượng đơn vị thẩm định giá là một trong những mục tiêu nằm trong Nghị định 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về việc ban hành một số vấn đề chi tiết hướng dẫn thi hành Luật giá nhằm xác định các đơn vị có chất lượng hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá để từ đó hướng hoạt động thẩm định giá đến môi trường cạnh tranh và chuyên nghiệp.

Hoạt động đánh giá doanh nghiệp thẩm định giá được dựa vào Thông tư số 323/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Việt Nam quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá. Do vậy, các đơn vị nằm trong tốp đầu về chất lượng dịch vụ hoạt động thẩm định giá là cơ sở để các đơn vị, ban ngành lựa chọn đơn vị thẩm định giá có uy tín và chứng thư thẩm định giá do các đơn vị này ban hành cũng mang tính pháp lý và tin cậy hơn so với các doanh nghiệp khác không được xếp hạng.

Căn cứ vào Thông báo số 1085/TB-BTC ngày 28/12/2018 về việc công bố kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá lần đầu của các doanh nghiệp thẩm định giá của Bộ Tài chính, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài có thể tin cậy lựa chọn dịch vụ thẩm định giá của Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC).

VP VNVC tai Ha Noi