• Giá trị và giá cả bất động sản (phần 3)

  Ngày đăng: 2022-01-27 20:43:46

  Giá cả BĐS tùy thuộc một phần lớn vào quan hệ cung-cầu trên thị trường.

 • Giá trị và giá cả bất động sản (phần 2)

  Ngày đăng: 2022-01-27 20:49:18

  Bản chất của giá cả BĐS: giá cả là biểu hiện bằng tiền giá trị của tài sản mà bên bán và bên mua có thể chấp nhận. Nó bao gồm giá của đất và giá nhà.

 • Giá trị và giá cả bất động sản (phần 1)

  Ngày đăng: 2022-01-27 20:43:32

  Trên lý thuyết, người ta có thể đánh giá hay giải thích giá trị theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, giá trị thị trường vẫn luôn là khái niệm được nhiều người quan tâm, nhất là trong lĩnh vực bất động sản.

 • Thẩm định giá bất động sản theo phương pháp thu nhập

  Ngày đăng: 2022-01-27 20:47:10

  Giá trị thị trường hiện hành của một BĐS ngang bằng với giá trị hiện tại của tất cả các khoản thu nhập tương lai có thể nhận được từ bất động sản. Nguyên tắc chuyển đổi các dòng thu nhập ròng tương lai thành giá trị hiện tại

 • Thẩm định giá bất động sản theo phương pháp thặng dư

  Ngày đăng: 2022-01-27 04:23:09

  Giá trị hiện tại của một bất động sản là giá trị nhận được từ giá trị ước tính của sự phát triển dự kiến trong tương lai trừ đi tất cả các chi phí để tạo ra sự phát triển đó

 • Thẩm định giá bất động sản theo phương pháp chi phí

  Ngày đăng: 2022-01-27 23:41:37

  Dựa trên giả định rằng giá trị của bất động sản cần được định giá có thể được đo bằng chi phí làm ra một bất động sản tương tự và coi đây là một vật thay thế. Dựa trên cơ sở lập luận là người mua tiềm năng có đầy đủ thông tin hợp lý thì không bao giờ trả giá cho một bất động sản lớn hơn chi phí bỏ ra để mua đất và xây dựng một công trình có lợi ích tương tự.

 • Thẩm định giá bất động sản theo phương pháp so sánh trực tiếp

  Ngày đăng: 2022-01-27 16:43:09

  Giá trị thị trường của bất động sản có mối liên hệ mật thiết đến với giá cả của những bất động sản tương tự.

 • Thẩm định giá bất động sản theo phương pháp lợi nhuận

  Ngày đăng: 2022-01-27 22:01:49

  Phương pháp lợi nhuận là phương pháp xác định giá trị dựa trên lợi nhuận của các tài sản được sử dụng để ước tính giá trị thị trường của nhu cầu xác định giá trị tài sản.

1 2